solbatsb15-15-7-1i.yml 195 Bytes
Newer Older
1 2 3
solbatsb15-15-7-1i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2014_problemssolbatsbmzn-challenge_2012_2016mznc2014_problemssolbatsb_15_15_7_1dzn.mps.gz