solbatsb13-13-5-4i.yml 191 Bytes
Newer Older
1 2 3
solbatsb13-13-5-4i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc12-problemssolbatsbmzn-challenge_2012_2016mznc12-problemssolbatsb_13_13_5_4dzn.mps.gz