solbatsb13-13-5-5-16-i.yml 193 Bytes
Newer Older
1 2 3
solbatsb13-13-5-5-16-i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2016_probssolbatsbmzn-challenge_2012_2016mznc2016_probssolbatsb_13_13_5_5dzn.mps.gz