solbatsb13-13-5-5i.yml 195 Bytes
Newer Older
1 2 3
solbatsb13-13-5-5i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2014_problemssolbatsbmzn-challenge_2012_2016mznc2014_problemssolbatsb_13_13_5_5dzn.mps.gz