solbatsb15-15-6-3i.yml 191 Bytes
Newer Older
1 2 3
solbatsb15-15-6-3i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc12-problemssolbatsbmzn-challenge_2012_2016mznc12-problemssolbatsb_15_15_6_3dzn.mps.gz