cvrpb-n45k5vrpi.yml 183 Bytes
Newer Older
1 2 3
cvrpb-n45k5vrpi:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2015_probscvrpcvrpmzn-challenge_2012_2016mznc2015_probscvrpB-n45-k5vrpdzn.mps.gz