elitserienhandball5i.yml 202 Bytes
Newer Older
1 2 3
elitserienhandball5i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2016_probselitserienhandballmzn-challenge_2012_2016mznc2016_probselitserienhandball5dzn.mps.gz