isa3pzapjnuzi.yml 177 Bytes
Newer Older
1 2 3
isa3pzapjnuzi:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2015_probsismodelmzn-challenge_2012_2016mznc2015_probsisA3PZaPjnUzdzn.mps.gz