isy21pnva2hji.yml 177 Bytes
Newer Older
1 2 3
isy21pnva2hji:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2015_probsismodelmzn-challenge_2012_2016mznc2015_probsisy21PnVA2Hjdzn.mps.gz