solbatsb15-15-6-0i.yml 189 Bytes
Newer Older
1 2 3
solbatsb15-15-6-0i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2016_probssolbatsbmzn-challenge_2012_2016mznc2016_probssolbatsb_15_15_6_0dzn.mps.gz