mspspmedium02i.yml 185 Bytes
Newer Older
1 2 3
mspspmedium02i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc12-problemsmspspmspspmzn-challenge_2012_2016mznc12-problemsmspspmedium_02dzn.mps.gz