solbatsb12-12-5-1i.yml 191 Bytes
Newer Older
1 2 3
solbatsb12-12-5-1i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc12-problemssolbatsbmzn-challenge_2012_2016mznc12-problemssolbatsb_12_12_5_1dzn.mps.gz